Prečo vo firme potrebujeme marketingový plán?

Marketingový plán na úspech

Vypracovaný marketingový plán nám hovorí o krokoch, ktoré musíme urobiť pre dosiahnutie cieľov, ktoré sme si vo firme vytýčili. Je to dokument, ktorý sa pripravuje na určité obdobie, zvyčajne jeden až dva roky a popisuje konkrétne veci, ktoré je potrebné urobiť aby sme splnili plány spoločnosti a zároveň koordinuje nevyhnutné postupy. Marketingový plán by mal byť jednoduchý a čo možno najstručnejší, aby bolo hneď každému jasné, čo je hlavnou myšlienkou. V prvom rade je potrebné určiť si cieľovú skupinu potencionálnych zákazníkov, ktorí by mohli mať o produkt alebo službu záujem. Ak už chceme niečo plánovať, mali by sme si byť vedomí svojich silných aj slabých stránok, poznať veľkosť trhu, na ktorom sa nachádzame a jeho trendy, ktoré na ňom vládnu.

Ako správne vypracovať marketingový plán?

Marketingový plán si vyžaduje čas
Obsah marketingového plánu

Vaše ciele by mali vychádzať zo skutočnosti a byť čo najviac realistické aby boli aj dosiahnuteľné. Ideálne je ak si v pravidelných intervaloch, či už mesačne alebo štvrťročne kontrolujete dosiahnuté ciele a tieto si zaznamenávate so tabuliek alebo správ. Do marketingového plánu by mali byť zahrnutý ľudia zo všetkých oddelení firmy, či už sa jedná o výrobu, finančné oddelenie zásobovanie, personálne oddelenie, pretože všetci zamestnanci by mali vedieť a mať jasnú predstavu, kam sa má firma uberať a aké sú ďalšie plány celej spoločnosti. V marketingovom pláne by mali byť teda uvedený popis produktov alebo služieb, ktoré firma uvádza na trh. Tiež by ste tam mali spomenúť údaje o konkurencii a podobných výrobkoch, ktoré na trhu už sú. Mali by ste mať teda reálny odhad, koľko výrobkov alebo služieb chcete napr. za rok predať, aká je ich cena a aký je váš očakávaný finančný zisk. 

Nezabudnite na reklamu a propagáciu

Pri podnikaní je najdôležitejšie to, aby o vás vaši potencionálny zákazníci vedeli, mali by ste sa preto zvlášť venovať aj reklama a propagácii vašej firmy. Aj toto musí byť zahrnuté v marketingovom pláne, mali by ste vedieť určiť aj výšku financií, ktoré chcete investovať do kvalitnej reklamy, ktorá vám pomôže pri predaji vašich výrobkov alebo služieb. Nápomocné vám môžu byť rôzne analýzy,  štatistiky a rozpočty. Už napohľad je vypracovanie marketingového plánu pomerne náročná záležitosť, na ktorú si možno nenájdete popri inej práci čas. Je to však podstatnou súčasťou úspešného podnikania, môžete sa preto obrátiť na skúsených profesionálov napr. na stránke https://marekstraka.com/